• Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Priešmokyklinis

Įgyvendinant vieną iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ veiklų, atnaujinta ir 2014 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.

Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje daug dėmesio skiriama būsimo mokinio pasirengimui mokytis: socialinei, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninei kompetencijoms ugdyti. Tikimasi, kad atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa padės pedagogams, tėvams, ugdymo įstaigoms lanksčiau taikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių ir išgalių vaikams.

Rengiant Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą siekta maksimalios dermės tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų. Atnaujintas priešmokyklinio ugdymo turinys nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. bus diegiamas priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose ugdymo įstaigose. 


Mokykloje priešmokyklinį ugdymą vykdo trys priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės: ,,Pelėdžiukų“ ,,Giliukų“ ir "Varpelių".

Vykdydami priešmokyklinį ugdymą, siekiame padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinų kompetencijų.

Priešmokyklinėse grupėse ugdymo turinį reglamentuoja:

  • „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, V., 2003,
  • „Priešmokyklinio ugdymo standartas“, V., 2003,
  • „Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas. Metodinės rekomendacijos“, V.,2004,
  • „Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas“.


Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupes lanko 5-6 metų vaikai. Ugdymo trukmė – vieneri ugdymo metai.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės tikslas - brandinti vaiką mokyklai ir palengvinti jo perėjimą nuo ugdymosi darželyje prie sistemingo mokymosi mokykloje. Vaikai įgyja socialinių įgūdžių, išmoksta bendrauti su bendraamžiais. Ypač tai svarbu vaikams, kurie iki tol nelankė ugdymo įstaigos arba gyveno socialinę atskirtį patiriančioje šeimoje. Specialiųjų poreikių vaikams teikiama specialiojo pedagogo, logopedo bei psichologo pagalba.