5 2 email png

  • Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Priešmokyklinis

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 5  metai sueina iki tų metų balandžio 30 d. arba rugsėjo 1 d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais. Tėvams paliekama teisė vaiką pradėti leisti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueis 6 metai.
Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:
2018 m. sausio – balandžio 30 d.;
2017 m. sausio – gruodžio mėnesiais.
2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. (reikia Jurbarko PPT rekomendacijų, galutinį sprendimą priima tėvai).
Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą:
APIE PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDRĄJĄ PROGRAMĄ
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA (nuo 2022 09 01) (PRISEGTI)
PU TVARKOS APRAŠAS (atnaujintas)

„Ąžuoliuko“ mokykloje priešmokyklinį ugdymą vykdo trys priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės: „Pelėdžiukų“, „Giliukų“ ir „Varpelių".

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinį ugdymą vykdo priešmokyklinio ugdymo pedagogai pagal LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą 2014“. Programoje siekiama maksimalios dermės tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo. „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014“ parengta ir išleista įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (2012–2015). Projektas yra „Mokyklų tobulinimo programos plius“ (MTP plius) dalis. Jį inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014“ nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų pasiekimus – kompetencijas, kompetencijų ugdymo gaires, kompetencijų turinio dėmenis ir vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimo gaires.

Specialiųjų poreikių vaikams teikiama specialiojo pedagogo, logopedo bei psichologo pagalba.

Siekdami kokybiško ugdymo tikslų įgyvendinimo, glaudesnio tėvų ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo, Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras parengė informacines priemones pedagogams ir tėvams. Leidinyje „Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“ patariama, kaip bendradarbiauti su pedagogu ir padėti vaikui namuose, kad priešmokyklinis ugdymas būtų kuo sėkmingesnis, ko vaikas išmoks priešmokyklinio ugdymo grupėje, iš ko pedagogai sprendžia, ar vaikui sekasi, ar jis daro pažangą ir kt. Knygelė skirta šešiamečių tėveliams (globėjams) rūpintojams. Ji padės rasti atsakymus į šiuos klausimus:

• Kodėl priešmokyklinis ugdymas yra svarbus?

• Kaip Jūs galite padėti savo vaikui?

• Ką Jūsų vaikas veiks priešmokyklinio ugdymo grupėje?

• Iš ko sužinosite, kaip Jūsų vaikui sekasi?

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 2014

 

Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą ieškokite čia:

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas&