5 2 email png

  • Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Bendros žinios apie įstaigą

                               picture 006

HIMNAS 

Aš dar mažas pupų pėdas,
Vadinuosi ąžuolietis.
"Ąžuoliukas" man namai,

Čia auklytės ir draugai...

Nors grįžtu pas mamą, tėtį,
Bet vistiek aš ąžuolietis.
"Ąžuoliukas" man namai,
Čia auklytės ir draugai.


Sėju gilę, augs medukas.
Jis vadinsis ąžuoliukas.
"Ąžuoliukas" tol stovės,

Kol vaikučiai jį mylės.

Žodžiai G. Kievišienės

Mokyklos buveinė S. Daukanto g. 9, LT-74168 Jurbarkas

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel./faks. (8 447) 72 790 

Darbo laikas 7.00–17.30 

Budinti 12 valandų vaikų ugdymo grupė dirba 7.00–19.00 

Mokymo kalba lietuvių

 

Direktorė Jurgita Volbikienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Snieguolė Mažeikienė (II vadybinė kvalifikacinė kategorija)
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Ramūnas Budrius

Vizija

Atvira naujovėms, darni, atradimų siekianti, draugiška gamtai, nuolat tobulėjanti Mokykla


Misija

Ugdyti harmoningą, motyvuotą, kuriančią, savarankišką, puoselėjančią tautinę kultūrą, gebančią integruotis visuomenėje, asmenybę


Vertybės

Atsakomybė, profesionalumas, inovatyvumas, iniciatyvumas, atvirumas, bendradarbiavimas

 

Tikslai ir uždaviniai

1. Tikslas. Užtikrinti aukštą ugdymo(si) kokybę įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams (įtraukusis ugdymas).

Uždaviniai:

1.1. Siekti, kad ugdymosi programos tenkintų ugdytinių poreikius ir užtikrintų jų kompetencijų plėtrą.

1.2. Išlaikyti ir stiprinti žmogiškuosius išteklius, sudarant bendruomenei galimybes ir sąlygas tobulinti kvalifikaciją.

1.3. Vadovaujantis įsivertinimo išvadomis, tobulinti ugdymosi planavimą, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą, atsižvelgiant į vaiko galias ir galimybes.

2. Tikslas. Kurti sveiką, emocinį ir socialinį saugumą garantuojančią ergonomišką aplinką, skatinančią bendruomenės pozityvų bendradarbiavimą.

Uždaviniai:

2.1. Kurti inovatyvią, holistinę (saugią, sveiką), mobilią ugdymo(si) ir darbo aplinką.

2.2. Formuoti tvarumo gamtoje ir gyvenime pricipus.

2.3. Tobulinti sveikos gyvensenos ugdymui pritaikytas edukacines erdves.

2.4. Ugdyti socialinį emocinį sąmoningumą, siekiant gerų bendruomenės narių santykių.

3.Tikslas. Stiprinti meninį-etnokultūrinį ugdymą, kaip prigimtinių galių atsiskleidimo šaltinį.

Uždaviniai:

3.1. Išsaugojant ir puoselėjant etnokultūrą, siekti tautiškumo ir tarptautiškumo dermės.

3.2. Siekti etnokultūros edukacijos, dalyvaujant projektinėse veiklose ir renginiuose.

3.3. Stiprinti pedagogo - vaiko - šeimos sąveiką, puoselėjant etnokultūrines vertybes.

Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželis-mokykla dirba nuo 1981-05-10. Tuo metu įstaigos pavadinimas buvo Jurbarko lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.

1981m. rugsėjo mėnesį atidaryta logopedinė grupė.

1991 m. rugsėjo mėnesį atidaryta specialiųjų ugdymo(-si) poreikių (neįgaliųjų) ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupė.

1994-05-09 potvarkiu Nr. 200 įstaiga reorganizuota į Jurbarko pradinę mokyklą-darželį „Ąžuoliukas“.

1994m. rugsėjo mėnesį atidaryta specialioji lavinamoji klasė mokiniams su žymiu ir vidutiniu protiniu atsilikimu nuo 7 iki 21 metų amžiaus.

2000-06-21 sprendimu Nr. 50 Jurbarko pradinė mokykla-darželis „Ąžuoliukas“ pervardinta į Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželį-mokyklą.

2005m. rugsėjo mėnesį atidarytas specialiosios lavinamosios klasės antrasis pogrupis.

2011 m. rugsėjo mėnesį logopedinę grupę reorganizavus į ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupę, vaikai su kalbos sutrikimais integruoti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupes.

Vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės 2012 m. balandžio 26 d. Nr. T2-115 sprendimu, nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Jurbarko "Ąžuoliuko" darželio-mokyklos pavadinimas pakeistas į naują pavadinimą-Jurbarko "Ąžuoliuko" mokykla.

 

Šiuo metu įstaigoje yra:

2 ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės (viena iš jų - budinti 12 valandų vaikų ugdymo grupė),

6 ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės,

3 priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės,

specialioji lavinamoji klasė.

Mokykla turi savo simbolius: vėliavą, himną, logotipą.

Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Darbo taryba. Jos dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius ir kitus Mokyklos bendruomenės veiklos klausimus.