5 2 email png

  • Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS

VEIKLOS PROGRAMA

2014-2015 m.m.


Situacijos analizė. Įgyvendinant 2013-2014 m. m. Vaiko gerovės komisijos veiklos programą, pasiekta teigiamų rezultatų. Pagerėjo tėvų ir vaikų (mokinių) požiūris į prevencinio darbo svarbą, būtinumą formuojant vaikų (mokinių) saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams, atsižvelgiant į įvairias socialines situacijas ir aplinką.

Daug dėmesio skirta specialiųjų poreikių vaikų (mokinių) identifikavimui, individualiam ir įvairiapusiam jų ugdymui, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos lavinimui. Konsultavome tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų (mokinių) ugdymo, kalbos korekcijos, elgesio, saugumo užtikrinimo klausimais.

Pedagogai gilino žinias bei praktinius įgūdžius organizuojant ir koordinuojant prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą (vaikams) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

Tikslas: Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti vaikų (mokinių) ugdymo procesą, skatinti asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje.

Uždaviniai:

  1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę informacinę pagalbą vaikams(mokiniams).
  2. Rūpintis vaiko (mokinio) socialine gerove.
  3. Teikti metodinę informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) prevencijos, specialiojo ugdymo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo, socialinio švietimo klausimais.
  4. Tobulinti metodinį ir profesinį pedagogų bendradarbiavimą, skleisti metodines naujoves, dalintis gerąja darbo patirtimi.

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Data

Pastabos

1.

Vaiko gerovės komisijos veiklos programos 2014 -2015 m.m. rengimas

S. Mažeikienė

J. Gėdminaitė

L.Mockevičienė

G.Glinskienė

2014-05

 

 

1. Specialusis ugdymas

1.1.

Specialiųjų poreikių vaikų (mokinių) sąrašų parengimas. Suderinimas su Jurbarko PPT bei įstaigos direktoriaus patvirtinimas

J. Gėdminaitė

L. Mockevičienė

G. Glinskienė

L.Baltrušaitienė

2014-09

 

1.2.

Pirminis (pakartotinis) vaikų (mokinių) vertinimas Jurbarko PPT

J. Gėdminaitė

L. Mockevičienė

L.Baltrušaitienė

G. Glinskienė

Pagal poreikį

 

1.3.

Specialiųjų poreikių vaikų (mokinių) individualiųjų ugdymo (mokymo) programų parengimas, aptarimas, suderinimas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui

J. Gėdminaitė

L. Mockevičienė

L. Baltrušaitienė

Rugsėjo,

gruodžio,

kovo mėn.

 

1.4.

Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, grupinių, pogrupinių bei individualiųjų logopedinių pratybų programų parengimas, aptarimas, suderinimas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui

G. Glinskienė

Rugsėjo,

gruodžio,

vasario,

kovo mėn.

 

1.5

Logopedo rekomendacijos pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų bei konsultacijos tėvams kalbos korekcijos klausimais.

G. Glinskienė

Metų eigoje

 

1.6

Specialiosios lavinamosios klasės mokytojų, specialiojo pedagogo, psichologo konsultacijos tėvams vaikų (mokinių) ugdymo klausimais.

L. Mockevičienė

J. Gėdminaitė

L. Baltrušaitienė

A. Kriščiukaitienė

Metų eigoje

 

1.7

Specialiosios lavinamosios klasės mokinių prilyginimas aukštesnei klasei.

Logopedinės pagalbos nutraukimas.

L. Mockevičienė

J. Gėdminaitė

G. Glinskienė

2015-06

 
 

2.Prevencinis darbas

2.1.

Atmintinės tėvams:

„Saugus kelias į mokyklą “

L. Stankūnienė

R. Sakalauskienė

2014-09

 

2.2.

Pažintinė išvyka į Jurbarko Policijos komisariatą

PU pedagogai

2014-09

 

2.3.

Filmo „Policijos bičiulio Amsio patarimai“ skirto saugaus eismo prevencijai peržiūra ir aptarimas.

Pedagogai

2014-09

 

2.4.

Filmo „Patyčios. Nekentėk tyloje“ peržiūra, refleksija.

A. Kriščiukaitienė

2014-10

 

2.5.

Lankstinukas „Nerūkyk, nes....“

I. Vaitiekienė

I. Krikštanienė

2014-10

 

2.6.

Akcija „Sau ir kitiems“

J. Gėdminaitė

G. Glinskienė

2014-11

 

2.7.

Gerumo valandėlė „Pasiimsiu pilnas kišenes gerumo“

R. Šauklienė

E. Globienė

2014-11

 

2.8.

Pokalbis grupėse, klasėje „Apsisaugokime nuo žalingų įpročių“

Pedagogai

2015-01

 

2.9.

Tarptautinė saugesnio interneto diena

Pedagogai

2015-02

 

2.10.

Akcija „Savaitė be patyčių“.

Pedagogai

2015-03

 

2.11.

Autizmo supratimo diena

J. Gėdminaitė

L.Mockevičienė

G.Glinskienė

2015-04-02

 

2.12.

Tradicinė kūrybinė akcija „Be patyčių ir pykčio“ – apyrankių kūrimas

R. Mankuvienė

R. Sakalauskienė

2015-05

 

2.13.

Akcija „Rink baterijas“

V. Milkuvienė

Metų eigoje

 

2.14.

Akcija „Rūšiuokime atliekas ir gyvenkime švariai ir sveikai“

R. Šauklienė

E. Globienė

Metų eigoje

 
 

3. Krizių valdymas

3.1.

Ekstremalių krizinių situacijų sprendimas

Vaiko gerovės komisijos nariai

Esant reikalui

 

3.2.

Gerosios patirties sklaida („Antro žingsnio programa“)

L. Mockevičienė

J. Gėdminaitė

Lapkričio mėn.

 
 

 

4. Socialinė – pedagoginė pagalba

4.1.

Vaikų (mokinių) nemokamo maitinimo organizavimas

N. G. Blažaitienė

V. Vabalienė

J. Gėdminaitė

Z. Baronaitienė

Metų eigoje

 

4.2.

Apsilankymas probleminėse šeimose, trukdančiose vaiko (mokinio) ugdymo (si) procesui (bendradarbiaujant su Vaiko teisių apsaugos tarnyba).

Pedagogai

Pagal poreikį

 

4.3.

Kompetencijų gilinimas kursuose, seminaruose, studijuojant prevencinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę literatūrą.

VGK nariai

Metų eigoje

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                                             Snieguolė Mažeikienė