5 2 email png

  • Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
VEIKLOS PROGRAMA

2015-2016 M.


 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLA

 

 

 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PROGRAMA 2015-2016

 

 

 

Situacijos analizė. Įgyvendinant 2014-2015m.m. Vaiko gerovės komisijos veiklos programą, pasiekta teigiamų rezultatų. Pagerėjo tėvų ir vaikų (mokinių) požiūris į prevencinio darbo svarbą, būtinumą formuojant vaikų (mokinių) saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams, atsižvelgiant į įvairias socialines situacijas ir aplinką.

 

Daug dėmesio skirta specialiųjų poreikių vaikų (mokinių) identifikavimui, individualiam ir įvairiapusiam jų ugdymui, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos lavinimui. Konsultavome tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų (mokinių) ugdymo, elgesio, saugumo užtikrinimo, kalbos korekcijos klausimais.

 

Pedagogai gilino žinias bei praktinius įgūdžius organizuojant ir koordinuojant prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą (vaikams) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

Tikslas. Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinti asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje.

 

Uždaviniai:

 

  1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą vaikams (mokiniams).
  2. Rūpintis vaiko (mokinio) socialine gerove.
  3. Teikti metodinę informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) prevencijos, specialiojo ugdymo, psichologijos, socialinio švietimo klausimais.
  4. Tobulinti metodinį ir profesinį pedagogų bendradarbiavimą, skleisti metodines naujoves, dalintis gerąja darbo patirtimi.

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Data

Pastabos

I.

Vaiko gerovės komisijos veiklos programos 2015 -2016 m.m. rengimas

S. Mažeikienė

J. Gėdminaitė

L.Mockevičienė

G. Glinskienė

2015m.

6 mėn.

 

1. Specialusis ugdymas

1.1.

Specialiųjų poreikių vaikų (mokinių) sąrašų parengimas. Suderinimas su Jurbarko PPT ir patvirtinimas įstaigos direktoriaus.

J. Gėdminaitė

L.Mockevičienė

G. Glinskienė

L. Baltrušaitienė

2015m.

9 mėn.

1.2.

Pirminis ir/ar pakartotinis vaikų (mokinių) vertinimas Jurbarko PPT

J. Gėdminaitė

L.Mockevičienė

L. Baltrušaitienė

G. Glinskienė

Pagal poreikį

1.3.

Specialiųjų poreikių vaikų (mokinių) individualiųjų ugdymo (mokymo) programų parengimas, aptarimas, suderinimas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui

J. Gėdminaitė

L.Mockevičienė

L. Baltrušaitienė

9 mėn.

12 mėn.

3 mėn.

1.4.

Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, grupinių, pogrupinių bei individualiųjų logopedinių pratybų programų parengimas, aptarimas, suderinimas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui

G. Glinskienė

9 mėn.,

2 mėn.

1.5

Logopedo rekomendacijos pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos   sutrikimų bei individualios konsultacijos ir metodinės valandėlės tėvams vaikų kalbos korekcijos klausimais.

G. Glinskienė

Metų eigoje

1.6

Specialiosios lavinamosios klasės mokytojų, specialiojo pedagogo konsultacijos tėvams vaikų (mokinių) ugdymo klausimais.

L.Mockevičienė

J. Gėdminaitė

L. Baltrušaitienė

Metų eigoje

1.7

Specialiosios lavinamosios klasės mokinių prilyginimas aukštesnei klasei.

Logopedinės pagalbos nutraukimas.

L.Mockevičienė

J. Gėdminaitė

G. Glinskienė

2016m.

6 mėn.

2. Prevencinis darbas

2.1.

Apskrito stalo diskusija „Vaikai, turintys elgesio ir emocijų sutrikimą“

L. Mockevičienė

J. Gėdminaitė

2015m.

10 mėn.

2.2.

„Zippio“ programos įgyvendinimas priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėje.

R. Grygelytė

Metų eigoje

2.3.

Tarptautinė Tolerancijos diena.

G. Glinskienė

J. Gėdminaitė

L. Mockevičienė

2015m.

11 mėn.

2.4.

Akcija „Savaitė be patyčių“

S. Mažeikienė

G. Glinskienė

J. Gėdminaitė

2016m.

3 mėn.

2.5.

Autizmo supratimo diena

O. Džiaugienė

L. Baltrušaitienė

2016m.

4 mėn.

3. Krizių valdymas

3.1.

Ekstremalių krizinių situacijų sprendimas

Vaiko gerovės komisijos nariai

Esant reikalui

3.2.

Gerosios patirties sklaida („Antrojo žingsnio programa“)

L. Mockevičienė

J. Gėdminaitė

2015 m.

11 mėn.

4. Socialinė – pedagoginė pagalba

4.1.

Vaikų (mokinių) nemokamo maitinimo organizavimas

N. G. Blažaitienė

V. Vabalienė

J. Gėdminaitė

Z. Baronaitienė

Metų eigoje

4.2.

Apsilankymas probleminėse šeimose, trukdančiose vaiko (mokinio) ugdymo(si) procesui (bendradarbiaujant su Vaiko teisių apsaugos tarnyba)

Pedagogai

Pagal poreikį

4.3.

Kompetencijų gilinimas kursuose, seminaruose, studijuojant prevencinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę literatūrą.

VGK nariai

Metų eigoje