5 2 email png

  • Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PROGRAMA 2016-2017 M.M.

Situacijos analizė. Įgyvendinant 2015-2016m.m. Vaiko gerovės komisijos veiklos programą, pasiekta teigiamų rezultatų. Pagerėjo tėvų ir vaikų (mokinių) požiūris į prevencinio darbo svarbą, būtinumą formuojant vaikų (mokinių) saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams, atsižvelgiant į įvairias socialines situacijas ir aplinką.

Daug dėmesio skirta specialiųjų poreikių vaikų (mokinių) identifikavimui, individualiam ir įvairiapusiam jų ugdymui, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos lavinimui. Konsultavome tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų (mokinių) ugdymo, elgesio, saugumo užtikrinimo, kalbos korekcijos klausimais.

Pedagogai gilino žinias lankydamiesi seminaruose, konferencijose bei tobulino praktinius įgūdžius organizuojant ir koordinuojant prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą (vaikams) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Tikslas: Efektyviai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinti asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje.

Uždaviniai:

  1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą vaikams (mokiniams).
  2. Rūpintis vaiko (mokinio) socialine gerove.
  3. Teikti metodinę informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) prevencijos, specialiojo ugdymo, psichologijos, socialinio švietimo klausimais.
  4. Tobulinti metodinį ir profesinį pedagogų bendradarbiavimą, skleisti metodines naujoves, dalintis gerąja darbo patirtimi.

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Data

Pastabos

I

Vaiko gerovės komisijos veiklos programos 2016 - 2017 m.m. rengimas

S. Mažeikienė

J. Gėdminaitė

L. Mockevičienė

G. Glinskienė

2016-06

 

1. Specialusis ugdymas

1.1.

Specialiųjų poreikių vaikų (mokinių) sąrašų parengimas. Suderinimas su Jurbarko PPT ir patvirtinimas įstaigos direktoriaus.

J. Gėdminaitė

L. Mockevičienė

G. Glinskienė

L. Baltrušaitienė

2016-09

1.2.

Pirminis ir/ar pakartotinis vaikų (mokinių) vertinimas Jurbarko PPT

J. Gėdminaitė

L. Mockevičienė

L. Baltrušaitienė

G. Glinskienė

Pagal poreikį

1.3.

Specialiųjų poreikių vaikų (mokinių) individualiųjų ugdymo (mokymo) programų parengimas, aptarimas, suderinimas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui

J. Gėdminaitė

L. Mockevičienė

L. Baltrušaitienė

Rugsėjo,

gruodžio,

kovo mėn.

1.4.

Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, grupinių, pogrupinių bei individualiųjų logopedinių pratybų programų parengimas, aptarimas, suderinimas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui

G. Glinskienė

Rugsėjo,

vasario mėn.

1.5

Logopedo rekomendacijos pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų bei individualios konsultacijos ir metodinės valandėlės tėvams vaikų kalbos korekcijos klausimais.

G. Glinskienė

Metų eigoje

1.6

Specialiosios lavinamosios klasės mokytojų, specialiojo pedagogo konsultacijos tėvams vaikų (mokinių) ugdymo klausimais.

L. Mockevičienė

J. Gėdminaitė

L. Baltrušaitienė

Metų eigoje

1.7.

Psichologo rekomendacijos pedagogams, tėvams. Individualios ir grupinės konsultacijos vaikams.

A. Kriščiukaitienė

Metų eigoje

1.8

Specialiosios lavinamosios klasės mokinių prilyginimas aukštesnei klasei.

Logopedinės pagalbos nutraukimas.

L. Mockevičienė

J. Gėdminaitė

G. Glinskienė

2017-06

2. Prevencinis darbas

2.1.

Prevencinių ugdymo programų kūrimas grupėse.

Pedagogai

2015-10

2.2.

„Zippio“ programos įgyvendinimas priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėje.

R. Grygelytė

A. Kriščiukaitienė

Metų eigoje

2.3.

Tarptautinė Tolerancijos diena.

G. Glinskienė

J. Gėdminaitė

L. Mockevičienė

2016-11

2.4

Tarptautinė neįgaliųjų diena

G. Glinskienė

J. Gėdminaitė

L. Mockevičienė

L.Karosienė

2016-12

2.5.

Akcija „Savaitė be patyčių“

S. Mažeikienė

A. Kriščiukaitienė

G. Glinskienė

J. Gėdminaitė

2017-03

2.6.

Autizmo supratimo diena

O. Džiaugienė

L. Baltrušaitienė

2017-04-02

3. Krizių valdymas

3.1.

Ekstremalių krizinių situacijų sprendimas

Vaiko gerovės komisijos nariai

Esant reikalui

3.2.

Gerosios patirties sklaida („Antrojo žingsnio programa“)

L. Mockevičienė

J. Gėdminaitė

Lapkričio mėn.

4. Socialinė – pedagoginė pagalba

4.1.

Vaikų (mokinių) nemokamo maitinimo organizavimas

N. G. Blažaitienė

J. Gėdminaitė

Z. Baronaitienė

Metų eigoje

4.2.

Apsilankymas probleminėse šeimose, trukdančiose vaiko (mokinio) ugdymo(si) procesui (bendradarbiaujant su Vaiko teisių apsaugos tarnyba)

Pedagogai

Pagal poreikį

4.3.

Kompetencijų gilinimas kursuose, seminaruose, prevencinės, psichologinės, specialiosios pedagoginės literatūros studijavimas.

VGK nariai

Metų eigoje