logo
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Priešmokyklinis ugdymas

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 5  metai sueina iki tų metų balandžio 30 d. arba rugsėjo 1 d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais. Tėvams paliekama teisė vaiką pradėti leisti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueis 6 metai.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:

2018 m. sausio – balandžio 30 d.;

2017 m. sausio – gruodžio mėnesiais.

2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. (reikia Jurbarko PPT rekomendacijų, galutinį sprendimą priima tėvai).

Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą:

APIE PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDRĄJĄ PROGRAMĄ

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas/priesmokyklinio-ugdymo-programa/

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA (nuo 2022 09 01) PU-programa-2022

PU TVARKOS APRAŠAS (atnaujintas)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/asr

„Ąžuoliuko“ mokykloje priešmokyklinį ugdymą vykdo trys priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės: „Pelėdžiukų“, „Giliukų“ ir „Varpelių”.

Priešmokyklinio ugdymo programa nėra struktūruojama atskirais dalykais – žinios įgyjamos integraliai, ugdant visas vaikų kompetencijas visose veiklose, kuriose vaikas dalyvauja, siekiant užtikrinti visų kompetencijų ugdymo pusiausvyrą ir dermę.​Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.