logo
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Specialusis ugdymas

1981 m. Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželyje-mokykloje savo darbą pradėjo logopedinė grupė.
1991 m. – ikimokyklinio amžiaus vaikų su negalia grupė.
1994 m. – specialioji lavinamoji klasė.
2005 m. atidarytas specialiosios lavinamosios klasės II pogrupis.

Ugdymas specialiojoje lavinamojoje klasėje organizuojamas pagal individualius mokinių poreikius, galias ir tėvų pageidavimus bei pasiūlymus. Mokiniai ugdomi pagal „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijas specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui”. Mokiniams su negalia padedame tiek, kiek įmanoma – plėtojame visas jų potencialias vystymosi galimybes, padedame pasirengti gyvenimui, integruotis į visuomenę.

Specialiųjų poreikių vaikų (mokinių) ugdymo(-si) pasiekimus, problemas, optimaliausius jų sprendimo būdus, ugdymo individualizavimą, tinkamą edukacinę aplinką aptariame Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose.
Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniai atranda save meninėje veikloje. Jų kūryba atsispindi mokyklos gyvenime ir už jos ribų. Mokinių darbais puošiame įstaigos interjerą, dalyvaujame parodose, rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose. Specialiosios lavinamosios klasės mokiniai dalyvauja smurto prevencijos programoje „Antras žingsnis”.